MENU
Школа вікнами до сонця – авторська школа
Ганни Матвєєвої

null


  Миколаївська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» створена у 1994 році, як відгук на сучасні проблеми суспільства у складний час державотворення молодої незалежної України.

  Школа здійснює діяльність у напрямі розвитку творчої особистості дитини та її здібностей і обдарувань, здатної до продуктивної, позитивної самореалізації в умовах формування демократичної Європейської держави. Однією з провідних ідей концепції школи є розвиток творчого потенціалу, закладеного в дитині природою. Сьогодні школа реально і впливово здійснює інноваційну освітню діяльність, має можливість доповнювати і вдосконалювати різноманітні освітні потреби дитини, здійснювати принципи гуманізму, демократизму, диференціації в навчально – виховному процесі закладів освіти нового типу. 

  Інноваційні процеси в нашому навчальному закладі розуміються, по – перше, як створення єдиних педагогічних новацій, а по-друге, як засвоєння і використання їх у практиці навчання і виховання. Разом з тим відзначається, що розробка і дослідження проблеми інноваційних процесів потребує подальшого узагальнення досвіду її реалізації в сучасних умовах. 

  Сьогодні існують нові можливості здійснення позитивного впливу навчального закладу на розвиток особистості та сприйняття нею навколишнього світу, визначення напрямів прогресивного розвитку суспільства. 

  Важливу роль у формуванні такої особистості відіграє мистецтво та художньо – естетична освіта, які є фундаментом людської культури взагалі, культури мислення, культури почуттів. При цьому створюються емоційно – сенсорні системи та загальносуспільні позитивні еталони, які обіймають усі сторони життя людини. 

  Художньо – естетична освіта формує не тільки людину зі здібностями митця, а особистість взагалі, яка має здатність до формування естетичних систем суспільного життя та естетичного середовища. Така особистість має бути з великим духовно – творчим потенціалом і бути готовою до будь – якої діяльності, гармонійно пов'язаної з потребами суспільства та самої людини, спираючись у рівній мірі на образи і логічне мислення. 

  Культура сучасного суспільства і стан освіти у більшості опосередковано тим, яким чином у його контексті реалізується і осмислюється духовна спадщина минулого. Відродження національної свідомості вимагає повернення до сприйняття і розуміння особливостей розвитку національної культури мистецтва і духовності. І це має стати основою у формуванні нової інтегрованої системи художньо – естетичної освіти закладів нового типу. 

 Формування людини майбутнього з гармонійним гуманістичним світоглядом вимагає адекватної еволюції та певного реформування усієї системи освіти, пошуку нових форм закладів освіти, зміст роботи яких повинен бути спрямований на вирішення загальносвітових та державних проблем. Велике значення у цьому процесі має мистецтво, яке, як сказав Ю.Борев:"... розширює реальний життєвий дослід особистості та історичну обмеженість досвіду людини, що живе у певну історичну епоху, і передає їй історично багатообразний досвід людства; озброює особистість художньо - організованим, відібраним, узагальненим, осмисленим досвідом; надає досвід, оцінений художником, і дозволяє людині відпрацювати особисті установки на ціннісні реакції по відношенню до типологічних життєвих обставин; надає концентрований, конденсований досвід. " 

  У цьому сенсі результатом початкового етапу експериментальної роботи з теми: " Етнопедагогіка і відродження народних промислів України у виховній системі школи " стало створення у 1994 році середньої загальноосвітньої школи № 58 з профільним навчанням народним ремеслам м. Миколаєва. Були визначені основні завдання експериментальної роботи у напряму відродження народних традицій, культури і мистецтва України., створені програми з таких напрямів декоративно – прикладного мистецтва: художній розпис, гліптика, художня обробка металу і каменю, художня обробка тканини ( вишивка, ткацтво, гобелени, батік ), художня обробка деревини, соломоплетення, моделювання та конструювання одягу. Структура такого навчального закладу складалася з декількох рівнозначних відділень. 

  Загальноосвітнє відділення забезпечувало освіту на рівні державних стандартів. 

  Декоративно – прикладне відділення пропонувало майже всі напрями народного мистецтва рідного краю. 

  Творчий центр визначав художньо – естетичні напрями позашкільної роботи за бажанням учнів. Особливе значення приділялося роботі спрямованій на соціальну реабілітацію дітей – інвалідів засобами мистецтва. 

  Для реалізації змісту даної моделі навчального закладу було складено відповідний навчальний план, в який було введено такі базово – теоретичні предмети: історія мистецтв, естетика, малюнок та живопис, художня праця, предмети декоративно – прикладного мистецтва. 

Етапи розвитку закладу 

 
null

null


  В структурі творчого центру працювали театр танцю, фольклорний театр, театр ляльок. 

  Черговим етапом розвитку навчально – виховної системи школи стала реорганізація у 1998 році нашого закладу у середню спеціалізовану загальноосвітню школу І – ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел м. Миколаєва. Зміст навчально – виховного процесу і структура школи були доповнені предметами художньо – естетичного циклу: хореографія, музика ( духові та народні інструменти, вокал), театральне мистецтво, сольфеджіо та теорія музики, виділені індивідуальні години на предмети музики, розвиток творчої особистості. Творчий центр збагатився новими формами роботи з дітьми: театр моди "де Арт – подіум", театр костюму " Пандора", драматичний театр, хореографічна студія "Магнолія", студія юних журналістів, археологічний гурток, клуб бардів, клуб бойових мистецтв, спортивні секції, тощо. 

  Як необхідна і логічна форма визначення результату безперервного цілісного процесу творчого розвитку дитини у 1996 році школою було започатковано щорічний фестиваль дитячої творчості "Золотий лелека", який в 1999 році отримав статус Міжнародного.

Діяльність школи спрямована також на створення стійких зв'язків з дошкільними закладами, вищими навчальними закладами, на організацію міжнародних програм з обміну в освіті ( Німеччина, Польща, Молдова ). Наш навчальний заклад є одним з небагатьох на Україні, який не тільки направляє свої учнівські делегації та педагогічні делегації до країн – партнерів, а і приймає колег і їх учнів у себе. У жовтні 2002 року 23 учні з німецького міста Апольда брали участь у навчально – виховному процесі школи. Методики і новітні технології навчання і виховання у школі дали можливість німецьким дітям у короткий термін сприйняти і засвоїти основи декоративно - прикладного мистецтва і спрямувати їх природні здібності на формування предметно – естетичного середовища ( самостійне виготовлення виробів декоративно – прикладного мистецтва).
Діяльність з удосконалення моделі школи викликала багато питань, ідей, пропозицій, а досвід роботи педагогічного колективу школи на сьогодні став підготовчим етапом формування моделі закладу нового типу в системі національної освіти. Основний напрямок роботи нового навчального закладу був спрямований на розвиток особистості дитини через творчість, розвиток творчих здібностей і мислення дитини, закладених в неї природою. 
З 2002 – 2003 навчального року школа діє як експериментальний спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад всеукраїнського рівня "Академія дитячої творчості", спрямований на пошук шляхів вдосконалення навчально – виховного процесу на основі синтезу, науки, філософії і мистецтва в усіх формах.
На відміну від звичайної загальноосвітньої школи, наша школа органічно забезпечує взаємозв'язок початкових ланок освіт, створює умови для безперервного навчально – виховного процесу, сприяє розширенню зв'язків освітнього закладу з сім'єю, громадськістю, науковими та культурно – просвітницькими установами. Під час педагогічної діяльності колектив школи створює умови для пошуку і розвитку природних здібностей кожного учня та їх реалізації у творчій діяльності. 
Середня спеціалізована загальноосвітня школа мистецтв і прикладних ремесел м. Миколаєва діє як заклад – пошукувач: аналізує, випробовує, досліджує, розробляє та впроваджує нові технології та педагогічні інновації. Основними напрямами діяльності школи є  

- відродження національної, духовної культури із залученням учнів, вчителів, громадськості до творчості;
- створення системи пошуку, відбору, організації навчання і виховання здібної і обдарованої молоді;

- створення системи орієнтації на подальший розвиток самовиховання , самовдосконалення, самовизначення учня та умов для ранньої професійної орієнтації і професійного самовизначення, підготовки до вступу у вищі навчальні заклади;

- створення цілісної системи загальної і художньо – естетичної освіти, з обов'язковим вивченням іноземних мов та комп'ютера, з впровадженням нових освітніх та управлінських технологій на основі інтеграції розумового, суспільно – політичного, художньо – естетичного, фізичного розвитку кожної дитини;

- реалізація психологічного забезпечення управлінського та навчально – виховного процесів у школі;

- розробка і впровадження нових форм і методик взаємодії у системі батьки – школа для збільшення ефективності загально – педагогічного впливу.

Висновки. Лише при створенні необхідних умов та освітнього середовища творчої діяльності можна здійснювати формування і розвиток творчого потенціалу учня та вчителя, який має забезпечити виникнення потреби в самовираженні, самовдосконаленні, само- ідентифікації особистості.

Навчально-виховний процес у початковій школі здійснюється у тісній взаємодії з батьками на основі відродження національної культури та духовності, диференціації навчання, і забезпечує наступні напрями: вивчення базових загальноосвітніх предметів та дисциплін художньо-естетичного циклу: музики, хореографії, малюнка і живопису, основ театрального мистецтва, світової художньої культури, інтегрованого курсу «Розвиток творчого мислення».
Вчителі початкових класів працюють за авторськими програмами, що забезпечують повноцінний і всебічний загальний розвиток кожної дитини. Ці програми увійшли в збірку авторських експериментальних профільних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

 
null


Навчально-виховний процес у школі ІІ-ІІІ ступенів забезпечує засвоєння знань із базових загальноосвітніх дисциплін на рівні державного стандарту, як основи здобуття наступних рівнів освіти; створює оптимальні умови для розвитку здібностей дітей, формування у них методів наукового пізнання та евристичного мислення.
Навчально-методичне забезпечення робочого плану Експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» складають державні програми з предметів інваріантної частини та авторських програм зі спеціалізованих предметів і курсів як рівнозначної складової з наданням статусу профільних предметів.
Декоративно-прикладне відділення забезпечує розвиток творчих здібностей школярів у галузі мистецтв і прикладних ремесел. З цією метою в структурі відділення створена низка майстерень: художня обробка тканини (вишивка, килимарство, гобелени, батік), художня обробка деревини, кераміка та гончарне мистецтво, скульптура, гліптика, художня обробка металу та каменю, художній та монументальний розпис, лозоплетіння та соломоплетіння, моделювання та конструювання одягу, комп’ютерний дизайн та декоративна композиція.
Наш навчальний заклад вирішує не тільки завдання загальноосвітнього компоненту, але й загальноестетичного виховання засобами взаємодії різних видів мистецтв при вивченні предметів театрального мистецтва, хореографії, вокалу, духових і народних інструментів.
Результатом наполегливої роботи всіх учасників навчально-виховного процесу є численні перемоги учнів у міських, обласних, Всеукраїнських, міжнародних олімпіадах і конкурсах: олімпіада з физики «Левеня», математичний конкурс «Кенгуру», природнича олімпіада «Колосок», конкурс читців «Сторінками Кобзаря», телевізійна конкурсна програма «Зірки, на сцену» та інші.
Провідною ідеєю Академії дитячої творчості є відродження, зміцнення і підтримка традицій українського народу, його звичаїв і обрядів, традицій родинного виховання.
Школа має багато чудових традицій. Одна з них – щорічне Свято родини. Воно збирає у цей день всіх: і учнів, і вчителів, і батьків.
Велика увага в школі приділяється формуванню здорового способу життя, вихованню високодуховної особистості, що відображається у різноманітних акціях і заходах.
Всі учні разом намагаються робити школу неповторною, не схожою на всі інші. А випускники щороку саджають пам’ятні алеї на згадку про щасливі шкільні роки.
Із великим задоволенням учні школи беруть участь у благодійних проектах і заходах для однолітків – хворих дітей з обласної дитячої лікарні, вихованців інтернату № 5. Своєю творчістю вони намагаються подарувати їм хвилинки щастя і радощів, показати, що життя навколо – прекрасне.
Кожного року учні закладу їдуть у справжню археологічну експедицію. Кожного літа разом з фахівцями ведеться пошук археологічних знахідок.
Із вдячністю і повагою учні школи ставляться до подвигу радянського народу під час Великої Вітчизняної війни і віддають шану ветеранам.
Акції «Букет ветерану», «Духовий оркестр – ветеранам Великої Вітчизняної", концерти у шпиталі – маленька частинка дитячої вдячності за мир, спокій, відвагу і мужність.
Ми всі поважаємо, цінуємо і бережемо живу природу. Тому щорічний конкурс «Ялинка без ялинки» перетворюється на справжній ярмарок творчих ідей.
Родзинкою зимових свят є створення оригінальних сценаріїв новорічних карнавалів, концертних розважальних програм. Акторами казкових вистав є самі учні Академії дитячої творчості.
Педагогічним колективом експериментального загальноосвітнього навчального закладу проведено серію наукових досліджень з проблемної теми роботи школи: «Розвиток художньо-творчого мислення особистості на основі синтезу науки, філософії і мистецтва».
З 1996 року навчальний заклад працює у Міжнародній програмі з обміну досвідом в освіті.
В учнів школи є друзі у Сербії і Чорногорії, Молдові, Польщі, Німеччині, Росії. Кожна зустріч з друзями – єдина щаслива мить. Мить спілкування, мить порозуміння, мить натхнення і творчості.
Щороку 30 учнів з Німецького міста Апольда навчаються в нашій школі.
Участь у програмі дозволяє, враховуючи географічні кордони, мовні бар’єри, пізнавати культуру, історію, звичаї інших народів.
Інновація школи – творчий проект. Це інтегрована форма роботи, що надає можливість учням проявити себе в театральному мистецтві, хореографії, вокалі, грі на інструментах, роботі над костюмами, декораціями, бутафорією. Це не тільки можливість представити свої сценічні надбання, а й виховання шанобливого ставлення до історії, культури, традицій. Крім цього, творчі проекти сприяють формуванню відповідальності, дисципліни і вимогливості до себе кожного учасника.
Організація та проведення творчих проектів складається з таких основних етапів роботи: вибір теми, дослідно-пошукова робота за обраною темою, підбір необхідного матеріалу; наступні етапи – створення сценарію, проведення авторського кастингу, робота з творчими колективами та авторським складом, розробка і створення костюмів, декорацій, бутафорій, репетицій, і нарешті – презентація творчого проекту.
Завдяки Міжнародному фестивалю дитячої творчості «Золотий лелека», засновником якого є наша школа у 1996 р., кожен може реалізувати свій творчий потенціал.
Ось такою незвичайною є наша родинна школа. Пам’ятай, якщо чогось дуже забажаєш, воно обов’язково здійсниться в стінах Академії дитячої творчості.

null

Хостинг від uCoz