MENU

Науково-педагогічний проект «Інтелект України»

Освітня програма

ЗАХОДИ

18 листопада в МСШ «Академія дитячої творчості» відбулося засідання творчої групи вчителів початкових класів, які працюють за програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». На засіданні було презентовано теоретико-методичні засади поліфункціонального уроку науково-педагогічного проєкту, визначено його структуру, зміст і поетапну реалізацію. Докладне ознайомлення з особливостями інноваційної технології інноваційного уроку допоможе вчителям вибудовувати свої уроки відповідно з цілями Проєкту.


НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ«ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ»

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізом, самоконтролем та самооцінкою, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра - цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо.

Програма розроблялася таким чином, щоб урахувати вікові особливості учнів і не лише зберегти, а й збільшити інтерес дітей до навчання. Завдяки міжпредметним зв’язкам, засобам наочності й відеоматеріалам об’єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим.

З 2017- 2018 навчального року в МСШ «Академія дитячої творчості» в 1 – Б класі почалося впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

Як зазначає учитель початкової школи Ольга Середа, вже третій рік кожен шкільний день приносить їй та її учням радість пізнання, відкриттів, можливості проявити себе.

На уроках дітям завжди цікаво, навчальний матеріал вони швидко засвоюють. Цьому сприяють раціональна організація навчального процесу, врахування вікових особливостей учнів, добір завдань, спрямованих на те, щоб не лише зберегти, а й збільшити інтерес до навчання.

Навчальні посібники проекту реалізують ідеї особистісно-орієнтованого навчання, побудовані з урахуванням основних етапів навчання - засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. Це дає можливість учням міцно засвоїти знання, періодично повторювати навчальний матеріал. У дітей постійно підтримується вогник бажання навчатися та досягати успіхів.

Ефективними є частково – пошукові завдання на розвиток зорової пам’яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання припущень, встановлення послідовності певних дій, самооцінку. Музичні вправи для фізкультхвилинок, релакси, вправи для зняття втоми очей, що тісно пов’язані з темою і змістом уроку формують дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Проект «Інтелект України» спрямований на засвоєння духовного багатства, яке створювала українська нація. Прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбувається системно, за допомогою різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. У кожному учні пробуджується любов до батьків, своїх предків, рідної землі, до рідної мови, до Батьківщини – України, готовність творити задля кращого її майбутнього.

Програмовий зміст направлений не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. У молодших школярів формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров’ю.

Партнерські стосунки складаються і з батьками учнів. Діти і дорослі об’єднані спільними поглядами і прагненнями. Батьки є добровільними й зацікавленими учасниками освітнього процесу. Батьки свідомо залучаються до побудови освітньої траєкторії дитини.

Результати, новизну й цінність проекту позитивно оцінюють батьки, що повірили в у даний експеримент. Свої спостереження за процесом навчання, відчуття і ставлення батьки учнів цього класу висловили у своїх відгуках: «Вважаю, що проект «Інтелект України» є цінним і перспективним. Завдяки програмам проекту мій син став більш самостійним, зацікавленим до навчання. Програма розвиває творче мислення», «Дуже подобається те, як дітям подають інформацію – цікаво, пізнавально і не складно. У своєї дитини бачу бажання ходити до школи не тільки через друзів, а й тому, що подобається навчатися», «Хочеться відзначити успіхи дитини. Читання, письмо, мислення – все на вищому рівні, порівняно з однолітками. Подобається особливість, що всі предмети перегукуються між собою, немає вузької направленості. Діти вчаться шукати інформацію не тільки в окремо взятій книзі, а й у довідниках та словнках», «Програма досить цікава та доступна. Багато діти читають на уроках, вдома. Швидко розв’язують логічні завдання, задачі, ребуси. Зручно працювати з посібниками. Мені здається, що спільна робота науковців даного проекту, вчителя, батьків, дитини в майбутньому покаже гарний результат».Позитивними враженнями щодо впровадження проекту радо ділиться учитель початкової школи Надія Медведь, яка працює в проєкті другий рік, реалізуючи Концепцію Нової української школи. Вчителька наголошує, що програма та проект мають спільні та відмінні ознаки Нової української школи. Спільним є проведення «Ранкових зустрічей», які показали такі результати за минулий період:

✓ створення спільноти класу;

✓ створення позитивного настрою в класі;

✓ обмін інформацією;

✓ привітання та створення умов для швидкого знайомства одне з одним;

✓ розкриття особливостей та уподобань кожного учня класу через обрання дитини тижня, протягом учень знайомить однокласників зі своєю сім'єю, своїми захопленнями та дозвіллям;

✓ введення учнів у тему тижня через мультфільми, відеоматеріали та таблиці, запропоновані Проектом, що підвищують зацікавленість темою тижня та вчить дітей ставити мету та завдання протягом обраного тижня за темою.

Всі вищезазначені завдання сприяли виробленню навичок успішного спілкування та діяльності учнів на уроках та в позаурочній діяльності.

Вивчення математики у проекті «Інтелект України» забезпечує оволодіння учнями системою математичних знань, умінь, навичок, необхідних у житті, достатніх для успішного оволодіння іншими предметами основної школи (алгебра, геометрія, фізика, хімія, біологія) і передбачає наступність, попередження неуспішності - пропедевтику алгебраїчних та геометричних знань, пропедевтику неуспішності з поданих предметів. Основний метод - проблемний, діяльнісний, де учні мислять, порівнюють, досліджують проблеми, вибудовують логічні зв'язки. Логічне мислення розвивається не лише за допомогою логічних задач, але й за допомогою коректурних вправ (проб). Дітям дуже подобаються «Великі перегони» як конкурсні завдання, що є підсумком уроку та стимулом пройти без помилок за певний проміжок часу. Якщо на початку навчання лише 40% справлялися із завданням за певний час ( 4 хвилини на 12 виразів), то зараз - 80% опановують такі завдання за такий час з мінімальною кількістю помилок. Геометричний матеріал вивчається на основі практично-перетворювальних дій (конверти з геометричним матеріалом, додатковий розрізний матеріал), що посилює інтерес та деталізує завдання для кращого усвідомлення учнями.

Предмет «Я досліджую світ» - практична реалізація природничої освітньої галузі, що має такі завдання:

✓ відкривати світ природи;

✓ спостерігати, експериментувати, моделювати, шукати відповіді на запитання;

✓ опрацьовувати та систематизувати інформацію;

✓ в системі шукати підсистему;

✓ усвідомлювати розмаїття природи, взаємозв'язки об'єктів та явищ.

Як мотивація учіння та збільшення інтересу дитини введено сучасних героїв Центаврика, Адаптера, мешканців Квіткового міста. Наукові статті супроводжуються аудіо та відеоматеріалами, що дають можливість виділити проблемні питання та відповідно до таксономії Блума текст сприймати на рівні розуміння: сприйняття питання, ключові слова, знання, застосування. Ребуси, кросворди розвивають кмітливість та підвищують інтерес до вивченого. Робота з картами (фізичною та контурною) сприяє інтервальному повторенню матеріалу (материки, океани та карта України), розширює обізнаність учнів з доволі складним матеріалом для учнів певної вікової категорії. Але частота вивчення та поступове ускладнення та доповнення матеріалом з певної теми призвели до опанування учнями тем, які вивчалися у 4 класі за традиційною системою освіти, а саме: «Україна на карті світу», «Материки та океани, їх спільні та відмінні ознаки». Перевірка вивченого здійснюється у тестових завданнях «Зоряних перегонів», де завдання сплановані на дальнє та ближнє запам'ятовування, що сприяє міцному засвоєнню знань учнів навчального матеріалу.

Інтегрований курс «Я пізнаю світ» також спрямований на реалізацію завдань соціальної і здоров'язбережувальної освітньої галузі через комплекс спеціальних вправ: пальчикова гімнастика, вправи для збереження зору, хвилинки релаксації, музичні хвилинки, що знімають перевтому на уроці та розвивають відповідні навички.

Завдання мовно-літературної галузі реалізується предметом «Українська мова. Навчання грамоти» у три етапи.

Перший етап (5 тижнів) - навчання грамоти з використанням аналітико-синтетичного методу та методу цілих слів. Саме цей етап був складним для дітей, які не знали букви ще до школи. Логіка навчання полягає в тому, що діти вчилися ідентифікувати звуки та відповідні їм букви, читати цілими словами, упізнавати й читати знайомі слова, опановувати прийом стеження під аудіосупровід (читання тексту разом з диктором, «саджаючи» слова у «човники»). Щоурочне використання пісеньки «Алфавіт» сприяло заучуванню не тільки знайомих букв, але й послідовності їх у алфавіті.

Другий етап (до кінця І семестру) - це період навчання грамоти з використанням генетичного методу( схожість елементів букв) та розвиток усного мовлення учнів на основі українських народних казок, що відомі ще з раннього дитинства.

Третій етап (ІІ семестр) - навчання грамоти на основі алфавітного методу та методу цілих слів; повторення матеріалу відбувається під час поступового руху за алфавітом, тексти дібрані за монографічним принципом і передбачають ознайомлення учнів з творчістю видатних казкарів світу. Використання інтеграції та базових знань учнів материків та країн Європи, фізичної карти з предмету «Я пізнаю світ» посилюють інтерес та мотивацію учнів під час вивчення творчості відомого данського казкаря Г. К. Андерсена.

Розвитку навичок швидкого, вдумливого читання здійснюється за допомогою вправ «Повітряні кульки» (на основі наукових термінів); вправи «Сорока та черепаха» - уведення дитини у зміст наукового тексту, а вправи «Фотоапарат», «Презентація Мудрої Сови» дають можливість збагачення лексичного запасу учня та дають можливість познайомитися з тлумаченням того чи іншого слова та виразу.

Діти, які до початку навчання не знали букв, на даному етапі читають складами довгі слова та цілим словом короткі слова у темпі, наближеному до норми на цей період.

Розвиток графічних навичок йде у супроводі правил Мудрої Сови, де діти знайомляться, шукають, запам'ятовують правила, працюючи у парі, самостійно. Особливу увагу приділено різним типам з'єднань, де учні опановують та аналізують тип поєднання, залежно від наступної літери у слові. Розвиток орфографічної грамотності базується на заучуванні, вивченні словникових слів, важких у написанні, а синтаксичні вміння щоурочно удосконалюються та ускладнюються, дають можливість учням записати складене речення та проаналізувати його.

Зміст інтегрованого курсу «Я пізнаю світ» містить питання технологічної галузі. Учні за допомогою дорослих виконують операції відривної аплікації; штрихують за вказаним алгоритмом; створюють аплікацію, малюнок; викладають предмети, літери, використовують різні допоміжні матеріали; формують сюжетні історії про літери, дійових осіб (пластиліном, фарбами, крейдою) та інше, що робить процес навчання цікавим, змістовним та розвиваючим.


Відгук батьків Софії Кухарської, 2-А
(учитель Медведь Н.М.)

Обираючи програму, за якою ми хочемо розвиватися та зростати, одностайно було вирішено обрати «Інтелект України». Наш навчальний заклад надає стільки можливостей для творчого розвитку дитини, що в комплексі з поглибленим вивченням точних наук буде очікувано сильний результат. Для нас це: розвиток логіки, пам'яті, швидке прийняття рішень через швидке сприйняття інформації, глибокі базові знання, які допоможуть розвивати креативність.

Вже за півроку навчання ми бачимо результати. Дитина швидко сприймає інформацію, запам'ятовує більші об’єми. Наприклад, на початку року Софію лякав вірш для вивчення в два, три стовпчики. Зараз вона залюбки вчить їх самостійно.

Більш вдумливо стала читати. Не гониться за швидкість, втім розуміє прочитане. Швидко вирішує математичні завдання. Із цікавістю робить завдання «на час».

Захопилася самоорганізацією. Самостійно вчить правила та виконує домашні завдання. Пам’ятає майже все, що потрібно виконати. Якщо перший навчальний місяць я слідкувала за наповненням портфелю, зараз перевіряю перед виходом до школи. Адже портфель зібрано ученицею з вечора.

Стосовно письма. Напевно, для більшості дітей це нудно, нецікаво, але все одно потрібно робити. В цих складних завданнях для Софії найбільш відчутна підтримка Надії Миколаївни. Ті пропозиції і підбадьорення, які вона пише після кожного завдання неабияк впливають на більш охайне виконання наступного.

Починаючи перший навчальний рік ми більш за все хвилювалися за соціалізацію нашої дитини. Однак Надія Миколаївна будує роботу з дітьми таким чином, що всі вони залучені до одного великого і цікавого процесу. За півроку діти розкрилися. Ми побачили їхні перевтілення у виставах. Діти не соромляться малювати, ліпити та презентувати свої роботи однокласникам. Вони вчаться допомагати один одному, ділитися. Їм справді цікаво.

Найголовніший показник для нас, для батьків, те, що Софія з радістю іде до школи. Вона з цікавістю навчається і шукає нових знань. Наприклад, коли вивчали Африку, зробивши домашні вправи, дістала довідник і читала про країну, звичаї.

Звісно, об’єми навчання не малі. Однак ми працюємо на результат. Тому розподіляємо додаткові навантаження (гуртки), враховуючи навчальний процес, на кінець тижня.

Цінуємо, навчаємося, допомагаємо. Далі буде!

Відгуки батьків 3-Б класу (учитель Середа О.В.)

Результати, новизну й цінність проекту позитивно оцінюють батьки, що повірили в у даний експеримент. Свої спостереження за процесом навчання, відчуття і ставлення батьки учнів цього класу висловили у своїх відгуках: «Вважаю, що проект «Інтелект України» є цінним і перспективним. Завдяки програмам проекту мій син став більш самостійним, зацікавленим до навчання. Програма розвиває творче мислення», «Дуже подобається те, як дітям подають інформацію – цікаво, пізнавально і не складно. У своєї дитини бачу бажання ходити до школи не тільки через друзів, а й тому, що подобається навчатися», «Хочеться відзначити успіхи дитини. Читання, письмо, мислення – все на вищому рівні, порівняно з однолітками. Подобається особливість, що всі предмети перегукуються між собою, немає вузької направленості. Діти навчаються шукати інформацію не тільки в окремо взятій книзі, а й у довідниках та словниках», «Програма досить цікава та доступна. Багато діти читають на уроках, вдома. Швидко розв’язують логічні завдання, задачі, ребуси. Зручно працювати з посібниками. Мені здається, що спільна робота науковців даного проекту, вчителя, батьків, дитини в майбутньому покаже гарний результат».

А ось такий вірш написала прабабуся нашої учениці, миколаївська поетеса Щєдрова Надія:

Проект «Iнтелект України»

Миколаїв - місто рідне,
Де акація цвіте,
Неозбройним оком видно -
Місто уперед іде.

Є талановиті діти -
України інтелект.
Сонце всім яскраво світить,
Щоб здійснявся цей проект.

Експериментальна школа,
Експериментальний клас,
Та увага є навколо -
В школі вчитель кожен - Ас!

Там танцюють і співають,
І малюють, мову вчать,
Математики навчають
Хлопців всіх та всіх дівчат.

Академією школу
Називають мастаки.
Часто сходяться до столу
Учні, вчителі, батьки.

Наші всі батьки-партнери.
Справи всі здійснились вмить!
Вмить артисти, режисери,
Тобто праця всіх не спить!

«Інтелектом України»
Хай пишаються усі!
Якщо душі всі єдині,
Інтелект живе в красі!

«Кожна дитина має можливість реалізовувати свій творчий потенціал, розкривати свою особистість. Дітям комфортно навчатися. Кожен шкільний день дає нам всім радість спілкування в межах НПП «Інтелект України».

Хостинг від uCoz