MENU

Правила конкурсного приймання


Правила
конкурсного приймання до
Миколаївської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів мистецтв і
прикладних ремесел
експериментального навчального
закладу Всеукраїнського рівня
«Академія дитячої творчості»


І. Загальні положення

1.1. На підставі Ст.21 Закону України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту”, Статуту Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості», прийом дітей до школи здійснюється на конкурсній основі до 1 класу та в окремих випадках на вільні місця в інші класи.

1.2. Дані Правила конкурсного приймання розроблено робочою групою з числа педагогічних працівників школи з урахуванням спеціалізації закладу (профілю) та схвалено на спільному засіданні педагогічної ради і ради Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», протокол № 2 від 12.02.2018 р., затверджено директором школи.  

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку (до 1 квітня). Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», на сайті школи. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць (до 1 травня) до початку конкурсу оприлюднюється тематика питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування проводяться лише після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць проводиться додаткове конкурсне приймання у серпні місяці, яке організоване таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Додаткове конкурсне приймання не проводиться для учнів (вихованців), які згідно з рейтингом не пройшли конкурсне випробування (червень).

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у школі створюється педагогічна конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою школи. До складу даної комісії обов’язково залучається практичний психолог школи. Головою конкурсної комісії є директор школи або його заступник.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, з кожного з них створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії та вчителів-фахівців, її склад затверджується наказом директора по школі.

2.7. До участі в конкурсі щодо вступу в 1-й клас допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора школи; копії свідоцтва про народження та медичної картки дитини встановленого зразка;
до інших класів – подається свідоцтво досягнень, табель успішності учня, свідоцтво про базову загальну середню освіту учня та заява батьків або осіб, які їх замінюють.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків або осіб, які їх замінюють.

ІІІ. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», проводиться після закінчення навчального року (червень).

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації школи. Завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології та соціальної роботи. Завдання затверджуються директором школи. При конкурсному прийманні не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог освітніх програм дошкільного навчального закладу. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», не може перевищувати 3-х осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда триває не більше 30 хвилин у присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

3.3. Конкурсне приймання дітей на вільні місця, які вступають до 2-4 класу Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», проводиться на основі тестування з української мови таким чином:
до 2 класу – списування з друкованого тексту;
до 3 класу – диктант;
до 4 класу – тест у письмовій формі.

3.4. Конкурсне приймання дітей на вільні місця, які вступають до 5-10 класів Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», проводиться на основі тестування з української мови (диктант або тест у письмовій формі) та тестування на предмет виявлення творчих нахилів (тестування в комбінованій формі, яке передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу, захист поданих творчих робіт).

3.5. Для проведення та обробки результатів можливе використання комп’ютерної техніки.

3.6. Приймання учнів, які навчалися раніше у такому ж типі навчального закладу, як Миколаївська спеціалізована школа «Академія дитячої творчості», може відбуватися за співбесідою.

3.7. Тексти диктантів, варіанти письмових завдань для випробувань на вільні місця в інші класи, зміст яких відповідає освітнім програмам базової середньої освіти відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів за два місяці до початку проведення тестування. Завдання затверджуються директором школи.

3.8. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.9. Варіанти завдань зберігаються у директора в запечатаному конверті.

3.10. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.

Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.11. Тривалість написання вступниками письмових робіт, тестування для 2 - 4 кл. – 40 хвилин, учнів 5-10 кл. – 45 хвилин.

3.12. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у навчальному закладі протягом одного року.

3.13. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються як і протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.14. Результати тестування (комбінована форма) та письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через 3 дні після його проведення.

3.15. Списки вступників вивішуються у приміщенні школи для загального ознайомлення.

3.16. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт МАН поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмету. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.17. Учні, які вступають до 10-го класу і мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (за вибором вступника – українська мова або тестування на предмет виявлення творчих нахилів).

3.18. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторних конкурсних випробуваннях, термін яких визначає директор школи.

3.19. Діти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

ІV. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з сумою набраних балів під час конкурсного випробування пройшли конкурс, зараховуються до Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» наказом директора школи на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів (вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До 1 класу зараховуються діти, як правило, шести років згідно Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року, чинних законодавчих документів.

4.3. До зарахування дітей до школи подаються такі документи:
• Заява батьків
• Копія свідоцтва про народження
• Особова справа
• Медична картка

4.4. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови конкурсної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу батьками або особами, які їх замінюють. Розглядається апеляція не більше 3-х робочих днів з дня її подання. Чисельність і склад апеляційної комісії визначається навчальним закладом. Додаткові випробування під час розгляду апеляцій не проводяться.

4.5. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до міського управління освіти, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.6. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», продовжують навчання у загальноосвітній школі за місцем проживання.

4.7. Особи, які зараховані до школи, але не приступили до навчання без поважних причин протягом 10-х днів після початку навчального року, відраховуються з Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості». На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

4.8. Конкурсант має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» вступник повинен надати оригінал документу про освіту не пізніше ніж протягом п’яти днів після закінчення конкурсу.

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил конкурсного приймання.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей до Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості» здійснює управління освіти Миколаївської міської ради.

5.3. При порушенні Миколаївською спеціалізованою школою «Академія дитячої творчості» вимог даних Правил рішенням управління освіти Миколаївської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Хостинг від uCoz