MENU

Міжнародна школа «Академія педагогічної творчості» - інновація школи для безперервного розвитку педагогів

Творчий пошук, прагнення до самовдосконалення логічне бажання безперервного розвитку педагогічної майстерності учителів МСШ «Академія дитячої творчості» здійснюється у контексті функціонування Міжнародної школи «Академія педагогічної творчості», головною метою роботи якої є актуалізація професійного досвіду педагогічних працівників навчальних закладів всіх рівнів і форм власності, розвиток їх професійних і особистісних компетентностей, поширення серед педагогів передових наукових ідей і практичного досвіду задля розвитку педагогічної майстерності, надання методичних рекомендацій щодо безперервного професійного самовдосконалення.

Унікальність й інноваційність навчально-виховного комплексу «Академія дитячої творчості» полягає в тому, що поєднання загальноосвітнього та вищого навчального закладу, вимагає більш ретельного й уважного підходу до організації навчально-виховного процесу, науково-методичної роботи з педагогічними працівниками тощо. Ідея такого синтезу сприяє створенню умов як для формування творчої особистості дитини (починаючи з молодшого шкільного віку і до компетентного фахівця, готового до життя у сучасних соціально-економічних умовах), так і для розвитку педагогічної майстерності вчителя.

Творчу особистість здатна сформувати лише творча особистість, випустити у доросле життя компетентного митця може лише митець, і головним питанням, на наш погляд, у цій справі постає саме педагогічна майстерність педагога.

Наведені позиції стали поштовхом для створення у травні 2010 року на базі Миколаївської спеціалізованої школи I-III ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області Центру педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Роботу Центру розпочато 5 травня 2010 року в контексті розробки експериментальної теми «Розвиток художньо-творчого мислення особистості на основі синтезу науки, філософії і мистецтв», спрямованої на підвищення рівня педагогічної майстерності і професійного саморозвитку вчителів мистецьких дисциплін.

Метою діяльності Центру педагогічної майстерності було забезпечення ефективної професійно-педагогічної діяльності, спрямованої на підвищення фахової майстерності та професійного саморозвитку вчителів в умовах реального навчально-виховного процесу та у контексті післядипломної педагогічної освіти.

Враховуючи визначену мету діяльності Центру педагогічної майстерності основні завдання полягали у наступному:
- формування інноваційного простору саморозвитку вчителів;
- розвиток їхньої готовності до впровадження у навчально-виховній і навчально-виробничій діяльності педагогічних та мистецьких технологій;
- мотивація вчителів на неперервний саморозвиток педагогічної майстерності;
- активізація співпраці з науковими співробітниками Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у розв’язанні проблем забезпечення багаторівневої, особистісно-спрямованої, неперервної, гнучкої й варіативної педагогічної освіти; створення організаційно-педагогічних умов для становлення, розвитку та удосконалення педагогічної майстерності;
- самоорганізація та самоактуалізація особистості учасників навчально-виховного процесу;
- узагальнення, обмін, популяризація педагогічного досвіду; розробка науково-методичного супроводу розвитку педагогічної майстерності;
- створення психолого-педагогічних умов для формування Я-концепції вчителів з високою потребою у саморозвитку, самовдосконаленні, самоаналізі власної педагогічної діяльності.

Центр педагогічної майстерності має потужний професійно-педагогічний потенціал для здійснення навчально-виховної, навчально-виробничої, профорієнтаційної діяльності на професійному рівні й досягнення високих результатів педагогічної праці, що зумовлює художньо-естетична спрямованість закладу, достатнє матеріально-технічне забезпечення для здійснення творчого мистецького процесу, значна кількість вчителів-майстрів і вчителів-новаторів, зорієнтовані на постійний професійний саморозвиток.

Напрямами професійно-педагогічної діяльності Центру були визначені: безперервне навчання вчителів; науково-методичне забезпечення та супровід безперервного навчального процесу; самоосвіта, саморозвиток, формування стійкої мотивації й потреби в постійному вдосконаленні і саморозвитку педагогічної майстерності; узагальнення досвіду, популяризація, створення банку кращих педагогічних ідей тощо.

У Центрі педагогічної майстерності протягом 2010-2014 років активно впроваджувалися інноваційні технології підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема: мистецькі педагогічні технології, арт-технології, інтеграційні педагогічні технології, а також здійснювалися підготовка учасників Центру педагогічної майстерності до упровадження новітніх інформаційних технологій, медіа-освіти та тренінгів щодо створення Інтернет платформ, віртуальних об’єднань, підвищення фахового рівня вчителів за допомогою дистанційного навчання, самовдосконалення і саморозвитку.

У діяльності Центру педагогічної майстерності використовувалися науково-методичні комплекси «Основи педагогічної майстерності» (підручник і хрестоматія І.А. Зазюна, навчальні посібники з педагогічної майстерності видатних освітян). На основі методичних комплексів та програми з дисципліни «Основи педагогічної майстерності» було реалізовано наступні напрями розвитку педагогічної майстерності: Школа педагогів-майстрів – метою якої є популяризація педагогічного досвіду й виробничої майстерності, а до її складу увійшли досвідчені вчителі, майстри виробничого навчання, відомі заслужені майстри України; Школа педагогів-новаторів, діяльність якої спрямована на упровадження педагогічних інновацій і медіа-освіти.

Результати діяльності Центру педагогічної майстерності сприяли розробці науково-дослідницьких тем педагогічними працівниками та співробітниками навчального закладу.

Упродовж діяльності Центру педагогічної майстерності було організовано й проведено масові наукові заходи різних рівнів, зокрема: міжнародні науково-практичні конференції; всеукраїнські конференції з педагогічної і мистецької освіти; науково-практичні семінари; круглі столи; майстер-класи.

Підсумком роботи у 2013-2014 навчальному році стало відкриття першої в Україні «Літньої школи педагогічної майстерності». Ініціаторами цього науково-педагогічного заходу стали Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Миколаївська спеціалізована школи I-III ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області. Літню школу педагогічної майстерності було організовано та проведено з 3 по 5 липня 2014 року в курортній зоні с. Рибаківка Миколаївської області у рамках проведення XVII Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий лелека», започаткованого нашим навчальним закладом.

Головною метою Літньої школи педагогічної майстерності було визначено: актуалізація професійного досвіду вчителів загальноосвітніх навчальних закладів і педагогічних працівників позашкільних закладів освіти; розвиток їх професійних і особистісних компетентностей; поширення серед педагогів передових освітянських наукових ідей і теоретичних напрацювань; надання педагогам-практикам методичних рекомендацій щодо неперервного професійного самовдосконалення. Програма Літньої школи педагогічної майстерності передбачала проведення лекцій, майстер-класів, тренінгів, індивідуальних консультацій провідними вченими не тільки України , а й країн світу, у галузі теорії та практики, історії педагогічної майстерності.

Заняття Першої літньої школи з теми «Педагогічна майстерність як мета і результат професійного саморозвитку вчителя» відбувалися на базі дитячого оздоровчого комплексу „Космос” (с. Рибаківка Березанського р-ну Миколаївської обл.). Їх проводили доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи (на той час) ІПООД НАПН України О. М. Отич, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності О. А. Лавріненко, науковий співробітник відділу теорії та історії педагогічної майстерності, директор Академії педагогічної майстерності ІПООД НАПН України О М. Боровік, доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу педагогічної психології і психології праці Е. О. Помиткін, доктор психологічних наук, професор Національного авіаційного університету Л. В. Помиткіна, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант ІПООД НАПН України В. Л. Мозговий. У роботі Школи взяло участь близько 100 осіб серед яких: викладачі загальноосвітніх, вищих, позашкільних навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної освіти, методисти обласного і міського управлінь освіти, керівники дитячих художніх колективів. Програма занять передбачала проведення лекцій, майстер-класів, тренінгів, індивідуальних консультацій та круглих столів за участю науковців, освітян і керівників освіти.

Зважаючи на творчі здобутки Центру педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України на базі Миколаївської спеціалізованої школи I-III ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня „Академія дитячої творчості” Миколаївської міської ради Миколаївської області стало доцільним перевести експеримент з рівня підвідомчої установи (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) на рівень творчої лабораторії відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України (Н.Г. Ничкало).

Діяльність Центру сприяла формуванню цілісної Я-концепції вчителя на засадах психологічної педагогіки, педагогіки мистецтва, педагогічної естетики та етики. Ефективність професійного саморозвитку вчителів забезпечувалася завдяки опрацюванню ними науково-методичного комплексу з педагогічної майстерності, підготовленого науковими співробітниками ІПООД НАПН України під керівництвом академіка І.А. Зязюна.

Саме результати діяльності Центру педагогічної майстерності, а також розробленої Концепції розвитку МСШ «Академія дитячої творчості» (1995 р.), дали підстави для ініціативи щодо створення унікальної інноваційної моделі нового типу навчального закладу – «Навчально – виховний комплекс «Академія дитячої творчості» (школа – коледж), що надав можливість для розширення меж експериментальної роботи на рівні інноваційного навчального закладу за запропонованою темою: «Педагогічна майстерність учителя як чинник професійного самовизначення учнів інноваційного навчального закладу «школа – коледж».

У 2016 році роботою школи зацікавилися освітяни України і зарубіжжя й школа отримала статус Міжнародна.

Тема роботи школи: «Педагогічна творчість як джерело освітніх інновацій і професійного саморозвитку вчителя в умовах реформаційних змін».

Програма школи педагогічної творчості передбачає проведення лекцій, майстер-класів, тренінгів, індивідуальних консультацій провідними вченими у галузі історії, теорії й практики педагогіки, психології й художньо-естетичної освіти України, Молдови, Польщі, Франції, Киргизстану.

За підсумками роботи слухачі отримують сертифікат із зазначенням кількості відпрацьованих годин. Ідею видачі сертифікату підтримав В.В. Олійник, ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та В.І. Шуляр, директор Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти, також О. К. Алієв, президент освітнього фонду. Отже, сертифікат Міжнародної школи є підтвердженням підвищення професійної кваліфікації педагога.

Робота Міжнародної школи «АПТ» стала справжньою подією для освітян України. Модератори – провідні науковці й професіонали освітянської галузі України, Польщі, Канади, США й Казахстану познайомили слухачів з різноманітними тенденціями й підходами до розвитку освіти у світовому вимірі. Бажання стати слухачами школи виявили представники Миколаївської, Одеської, Львівської, Сумської, Вознесенської, Черкаської, Чернівецької, Луганської, Донецької, Рівненської, Київської областей. Окрім професійного й особистісного спілкування, набуття нових знань, слухачам була надана можливість додатково отримати сертифікат від Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України про участь у роботі Науково-методична студія «Інформаційно-аналітична компетентність педагога – шлях до професійного успіху».

Під час урочистого відкриття роботи школи 29.06.2017 року слухачів привітав Тарас Кремінь, народний депутат України, голова підкомітету з питань освіти комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти, кандидат філологічних наук, Григорій Чапкіс, народний артист України, професор КНУКіМ та університету імени Бориса Грінченка, танцмейстер Віденських балів, Кавалер ордена Святого Станислава, Президент Міжнародної ассоціації авторських шкіл Чапкіса в Україні, Італії, США, член Національної спілки хореографів України, людина ІІІ тисячоліття, володар золотих медалей «Мистецький Олімп», «Золотий фонд нації», Ганна Матвєєва, генеральний директор Міжнародного фестивалю дитячої творчості «Золотий лелека», директор Миколаївської спеціалізованої школи «Академія дитячої творчості», кандидат педагогічних наук та Ярослава Стемковська, керівник науково-педагогічного проекту Міжнародна школа «Академія педагогічної творчості», кандидат педагогічних наук.

По завершенню роботи Міжнародної школи, 02.07.2017 року, відбувся круглий стіл «Підсумки роботи Міжнародної школи «Академія педагогічної творчості» слухачі ділилися враженнями, висловлювали побажання, отримували відповіді організаторів щодо подальшого розвитку потужності проекту.

Звісно, показником ефективності системи підвищення педагогічної майстерності учителів школи є результативність їх діяльності. Для розвитку мотивації до самоосвіти впродовж життя психологічною службою школи було розроблено «Карту професійного становлення й розвитку педагогічної майстерності учителя/викладача навчально-виховного комплексу «школа-коледж» «Академія дитячої творчості»

Завдяки професіоналізму педагогічного колективу МСШ «Академія дитячої творчості» вже багато років є базовою для Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти. Заслуговує на увагу досвід поширення перспективного педагогічного досвіду вчителів школи, який відбувається не тільки на рівні району, міста, а й області та держави. На базі школи проходять курсову перепідготовку вчителі міста та області з предметів профільного спрямування, німецької мови, фізичної культури та початкових класів. Учителі школи є постійними учасниками телевізійних передач обласного телебачення, де презентують свій досвід і проводять майстер-класи. Проводяться семінари з художньо-естетичного навчання для вчителів області та міста, майстер-класи з хореографії, вокалу, театру, духових інструментів, народних інструментів.

Підтверджено, що науково-методична робота у МСШ «Академія дитячої творчості» є цілісною системою взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, існуючих взірцях педагогічного й управлінського досвіду і спрямовані на підвищення фахової майстерності педагогів, їхнього творчого потенціалу задля формування людини-культури і надання їй якісної освіти на культурологічних засадах.

У процесі науково-методичної роботи МСШ «Академія дитячої творчості» здійснюється підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, удосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Педагог нашого закладу – особливий, він є одночасно вчителем школи і викладачем вищого навчального закладу, вихователем учнівського колективу й наставником студентів, спеціалістом свого предмету й майстром навчальної дисципліни, класним керівником і куратором груп. Тому, від рівня його педагогічної майстерності, залежить подальша доля як маленької особистості, так і студента коледжу, його творчі успіхи й зростання. Кількість учителів школи, які опанували викладацьку діяльність у коледжі складає 40% педагогічного колективу.

Педагоги комплексу включені в інтенсивну науково-методичну діяльність, яка міцно пов’язана з процесом формування творчої особистості педагога, розвитком його професійної діяльності, а також сприяють ефективності навчально-виховного процесу.

Педагог стає майстром і ним залишається, оскільки постійно прагне високої кваліфікації й удосконалення, навчання впродовж життя, зокрема й опановуючи інші професії. Педагоги-майстри як правило є не тільки прекрасними професіоналами, а й зрілими особистостями: незалежно від віку, мають широкі межи свого «Я», активно цікавляться не лише роботою, а й суспільним життям загалом. Такий учитель здатний до теплих, дружніх стосунків, демонструє реалістичність прийняття світу, досвід і прагнення. Характерною для майстрів є і цілісна життєва філософія. Наявність зрілих особистостей серед майстрів-професіоналів робить зрілою і саму школу.

Високий рівень педагогічної майстерності, творчості, професіоналізму й особистісної цілісності відображено також у результатах учнів у ЗНО.

Показником результативності інноваційної освітньої технології є розгалуженість напрямів навчання й працевлаштування випускників закладу.

Реалізація завдань науково-методичної роботи школи та програми дослідно-експериментальної роботи спрямовано на розкриття творчого потенціалу та розвиток педагогічної майстерності педагогів комплексу. Велика увага приділяється питанню виховання у педагога потреби у постійному самовдосконаленні, сприянню створення особистого педагогічного стилю діяльності й побудові власної професійної траєкторії. Провадження експерименту на базі навчального закладу «Академія дитячої творчості» сприяє усвідомленню педагогічним колективом важливості процесу професійного саморозвитку та важливості поширення напрацювань серед педагогічної спільноти міста, області, регіону, держави та зарубіжжя.

Хостинг від uCoz